Strona główna DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Jaworzu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-01-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre elementy strony wykonane są w kontraście niespełniającym standardów podanych w podstawie prawnej.
  • Nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny.
  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona jest dostosowana do używania tradycyjnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Kasprzak, dkasprzak@jaworze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 828 66 53.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać do:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Jaworze – Agnieszka Kózka

Urząd Gminy Jaworze
ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
Kancelaria główna- Dziennik podawczy (pokój nr 001-parter)
tel.: 33 828 66 00
e-mail: akozka@jaworze.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Strona została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Do sprawdzenia użyto: https://validator.w3.org/ oraz https://wave.webaim.org/Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy ul. Zdrojowa 82

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku można wejść  dwoma wejściami. Główne od strony ul. Zdrojowej, do którego prowadzą schody i pochylnia. Za drzwiami znajduje się obszerny hol. Drugie od strony parkingu umiejscowionego za budynkiem urzędu.  Bezpośrednio przed wejściem jest jeden stopień. Za drzwiami znajduje się mała przestrzeń, a następnie 2 schody prowadzące na właściwy poziom.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób poruszających się na wózku dostępna jest tylko część parteru z punktem obsługi interesanta i wejściem głównym. Do pozostałych przestrzeni prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia prowadzi pochylnia. Przy wejściu od strony parkingu brak pochylni. W całym urzędzie nie ma platform, informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

4. Miejsca parkingowe

Za budynkiem urzędu, w pobliżu wejścia zapewniono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Jednak brak pochylni czy platform na schodach występujących z tej strony urzędu oraz zbyt mała przestrzeń za drzwiami nie pozwalają na korzystanie z tego wejścia wózkiem. Klient powinien objechać budynek i korzystać z wejścia głównego.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym. Dodatkowo w pobliżu budynku jest miejsce do wyprowadzania psów asystujących.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku można korzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. W przypadku zgłoszenia potrzeby urząd zapewnia kontakt z tłumaczem w ciągu 3 dni roboczych.

 

Sala ślubów w budynku „Pod Goruszką” ul. Szkolna 97

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do sali można wejść bezpośrednio z poziomu parkingu, od strony ul. Zdrojowej. Przed wejściem brak schodów. Bezpośrednio za drzwiami duża przestrzeń manewrowa.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób poruszających się na wózku dostępna prawie cała sala wraz z toaletą. Wyjątek stanowi mały fragment przeznaczony na scenę, na którą prowadzi 1 stopień.

3. Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Nie ma potrzeby stosowania pochylni czy platform. W pomieszczeniu nie ma informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

4. Miejsca parkingowe

W pobliżu budynku zapewniono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W sali można korzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. W przypadku zgłoszenia potrzeby urząd zapewnia kontakt z tłumaczem w ciągu 3 dni roboczych.

 

Sala sesyjna w Domu Gminnym „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku można wejść głównym wejściem od strony parkingu, do którego prowadzą schody i podjazd. Za drzwiami znajduje się korytarz prowadzący do drzwi sali, które znajdują się po lewej stronie.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób poruszających się na wózku dostępna jest cała sala oraz toaleta. Brak progów i schodów.

3. Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia prowadzi podjazd. W pomieszczeniu nie ma platform, informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

4. Miejsca parkingowe

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się duży parking bez wydzielonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym. Dodatkowo w pobliżu budynku jest miejsce do wyprowadzania psów asystujących.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W sali można korzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego – w przypadku zgłoszenia potrzeby urząd zapewnia kontakt z tłumaczem w ciągu 3 dni roboczych.

Strona jaworze.pl używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij